Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASADA PRZYZNAWANIA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO 

  Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje w kwocie 153,00 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

 1. niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu);
 2. niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 3. niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 4. osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Ustalanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Pierwszy wniosek
Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

 • złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE

 1. osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
 2. osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 3. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Morągu, ul. Dworcowa 9

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 2. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Świadczenia wypłaca się w formie:

 1. przelewu na wskazany rachunek bankowy;
 2. wypłata gotówkowa w kasie urzędu pocztowego.

TRYB ODWOŁAWCZY

  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem złożenia takiego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie postępowania w sprawach o przyznanie  świadczeń rodzinnych  oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466 )

WYMAGANE DOKUMENTY

  W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 1. oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka);
 2. oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
 3. oryginał lub kserokopia orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej), albo
 4. oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej);
 5. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny